RadarOpus
LutraVison - Homeopathic software & Books

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik zal zorgen dat uw privacy gewaarborgd is: Ik zal  zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij praktijkwaarneming of als u wilt overstappen naar een andere behandelaar (bv verhuizing).
Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Ook kan ik voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing uw dossier bespreken.
Slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘homeopathisch vervolgconsult’ en de kosten van het consult.